Love Mystery (2021)
0
(0)

Release Date :- 2021
Directed By :- Basavaraj G V
Produced By :- Harsha B
Written By :- Basavaraj G V
Starring :- Darshan raj | Lekhana | vivek
Genres :- Drama
Music :- Karthik A sambhapur
Language :- Kannada
Country :- India

Love Mystery (2021)
0
(0)

Release Date :- 2021
Directed By :- Basavaraj G V
Produced By :- Harsha B
Written By :- Basavaraj G V
Starring :- Darshan raj | Lekhana | vivek
Genres :- Drama
Music :- Karthik A sambhapur
Language :- Kannada
Country :- India

WebseriesLove Mystery (2021) - Web Series | Review, Cast & Release Date

Love Mystery (2021) – Web Series | Review, Cast & Release Date

Cast

  • Darshan raj
  • Lekhana
  • vivek

Director

  • Basavaraj G V

Producer

  • Harsha B

Writer

  • Basavaraj G V

Editor

  • Ajay

Music

  • Karthik A sambhapur

Read More : Madurai Manikkuravan Movie

Read More : Nee Maaye Movie

Read More : Chakradipati Movie 

Advertisement
Related Articles

Latest Post